Didehban Logo

VSAT

استفاده از شبکه های بی سیم ویا vsat  برای نقل وانتقال داده های دستگاها وایسگاههای کاریی به مراکز کنترل امری ضروری میباشد.

در بعضی از صنایع مثل نفت یا گاز و.. کنترل ومانیتورینگ دستگاها از راه دور بسیار مهم میباشد که برای ایجاد آن باید امکان سنجیه دقیقی انجام شود تا از لحاظ تحمل خطا جواب دهد .

با ارائه لینک های P2P یا P2MP  میتوان کیلومترها فاصله را به صورت BACK TO BACK به هم متصل نمود