Didehban Logo

PSTN

PSTN  یا همان شبکه ثابت تلفن در اصل جزوه پایه ای ترین شبکه ی حاضر در سیستمهای ارتباطی کشورمان میباشدوبسیاری از ارتباطات مان از طریق همین شبکه قدیمی و پایه ای برقرار میشد . امروزه با سیر تحول در مخابرات از نسل گذشته که فقط ارتباط تلفنی آنالوگ در بستر PSTN  بود به سیتم جدیدی به نام ISDN رسیدیم .که امکاناتات فراوانی را همچون موارد زیر برای ما به ارمغان آورده است .

از جمله  اتصال هشت پایانه از انواع تلفن دیجیتال و آنالوگ ، رایانه شخصی، فاکس دیجیتال و آنالوگ، تلکس و تله تکس به یک خط می باشد. بطوریکه هر یک از پایانه ها اطلاعات مربوط به خود را دریافت و یا ارسال می کند که این امر ضمن چند برابر کردن بهره وری از خطوط دسترسی , مشکلات تعویض پایانه توسط کاربر را منتفی می نماید.

در ضمن برای بهر گرفتن از اینتر نت در این بستر باید مودم ISDN یا همان ترمینال های مخصوص را سمت کاربران قرار دهیم . کارشناسان فنی شرکت دیده بان تلکام میتوانند این شبکه را تحلیل وطراحی وآنالیز کنند.

این شبکه را از نظر  ارتباط دیتا با سایر شبکه ها به صورت زیر دسته بندی میکینیم  :

1-      شبکه ISDN وشبکه تلفنی آنالوگ :

برای اینکه کاربردهای معمول DFU بدون تغیرات در شبکه ISDN بکار خود ادامه دهند وبتوانند با ترمینالهای شبکه تلفن آنالوگ ایجاد ارتباط نمایند عملکرد مودم در ISDN امری است ضروری .

یک راه حل کلاسیک برای این منظور این است که یک ترمینال آداپترTAa/b همراه با یک مودم در ترمینال ISDN نصب گردد.

عملکرد مودم میتواند توسط اجزای TAa/b  موردنیاز به کمک یک سخت افزار مناسب روی یک کارت آداپتر ISDN تعبیه گردد ، به طوریکه میتوان از یک شبیه ساز ی مودم در شبکه ISDN صحبت نمود .بین یک مودم در شبکه تلفنی ویک مودم شبیه سازی درشبکه ISDN ارتباط دیتای خاص مودم اجرا میگردد .

کلمه ((MODEM SPECIFIC)) دراینجا بدین معنا میباشد که شبکه ISDNهمراه باشبکه تلفنی فقط بعنوان یک شبکه انتقال بکارمیرود وویژگی های ارتباط دیتای (ایجاد وقطع ارتباط ،نرخ بیت ،کنترل جریان ) هردو مودم را تعیین می نماید ،هرگاه مودم ها براساس استاندارد ITU-T-V.34 عمل نمایند ، در این صورت نرخ بیت 28/8Kbits/s با یک کیفیت خط مطلوبی (نرخ خطای بیت) قابل دسترس می باشد.

هنگام استفاده از فشرده سازی دیتا بر اساس V.42bit (بفرض اینکه بهره فشرده سازی تقریبا باندازه فاکتور 2 باشد ) می تواند عبور نرخ بیت تقریبا 60 Kbit/s  فرض گردد

دراینجا باید نرخ بیت مودم با نرخ بیت ISDN 64 kbit/s  تطبیق داده شود .

2-       شبکه ISDN  وشبکه تلفن موبایل :

کامپیوترهای شخصی در ارتباط با اجرای استانداردش شامل یک اینترفیس V.24 می باشد .نرم افزار ارتباطی از طریق پورت COM به عنوان نوعی شبیه سازی عملکرد آداپتر TA.V.24روی کارتهای آداپتر ISDN از اهمیت زیادی برخوردار میباشد .

برخی از ترمینال های تلفنی (برای مثال HANDY) برای شبکه های همراه GSMدر حال حاضر از طریق اینترفیس اضافی V.24 دراختیار قرار میگیرند.

هرگاه عملکردپورت COM در PC شبکه ISDN اجرا گردد .در این صورت اجازه ارتباط دیتا با مشترکین تلفن همرا را میدهد .

3-       شبکه ISDN وارتباط خاص LAN :

ISDN ,LAN ها شبکه های دیجیتال می باشند وبطورکلی فقط برای ازرسال بیت بکار میروند و میتوانند صورت مختلف بام تلفیق شوند .از یک طرف ISDN میتواند یک LAN  را طوری تکمیل نماید که هر دو شبکه ارتباط خاص LAN اجرا گردد وترمینالهای ISDN ، ترمینالهای LAN را شبیه سازی کند. در این حالت صحبت از شبیه سازی LAN در ISDN به میان میاید .از طرفی دیگر یک LAN

میتواند ISDN   را طوری تکمیل نمایدکه در هر دو شبکه ، ارتباط خاص ISDN اجرا گردد وترمینالهای LAN تقلید ترمینالهای ISDN  را نماید.این حالت را شبیه سازی ISDN در LAN  می نامند .

در این حالت ارتباط LAN  درISDN  بصورت شبیه سازی ایجاد میگردد .این طرح مستلزم استفاده از روتر مبتنی بر PC به عنوان عنصر کوپلینگ (KE) بین LAN وISDN  میباشد .علاوه برآن باید یک نرم افزار خاص LAN یعنی یک شبیه ساز LAN  در PC شبکه ISDN  در صورت لزوم نصب گردد .

بدین وسیله میتوان از PCشبکه ISDN به سرویسها و کاربردهایLANدسترسی پیدا نمود .

بطورکلی عملکردشبیه سازی LANدر ایستگاه کار مبتنی برPC شبکه ISDN با تبدیل یک اینترفیس نرم افزاری خاص LAN بوجود میاید.

برای مثال :

-         OPEN DATA INTERFACE یا همان LAN همراه با سیستم عامل شبکه NETWARE

-     NETWORK DRIVER INTERFACE SPECIFICATION  یا همان LAN همراه با سیستم عامل WINDOWS NT

یا روی اینترفیس نرم افزار  CAPI (Common Application Programming) شبکه ISDNیا یک درایور کارت آداپتر ISDN .

4-      شبکه ISDN وارتباط خاص X.25 :

شبکه سوئیچینگ بسته ای بر اساس x.25 ازاواخر دهه 70 حامل ارتباط دیتا می باشند ومجموعه شبکه های سوئیچینگ بسته ای تشکیل یک زیر ساخت X.25 ثابت جهانی را میدهد .

ازطرفی دیگر شبکه ISDNمیتواند شبکه X.25 را طوری تکمیل نماید که ارتباط خاص X.25 در ISDN  شبیه سازی شود .دراین حالت میبایستی یک PC شبکه ISDN  ،یک ترمینال X.25 را شبیه سازی نماید .

بخاطراهمیت زیاد اتحاد ISDN باشبکه X.25  دوطرح برای این اتحاد تاکنون در X.31 استاندارد ITU-T تعیین گردیده است .در اینجا مربوط به امکانات زیر میگردد :

حداقل اتحاد (حالت A):

در اینجا تعیین میگردد که چگونه فقط دسترس ترمینالهایی با قابلیت ISDN به شبکه های X.25 انجام می پذیرد .

حداکثر اتحاد (حالتB):

دراینجا ابتدا نوع وروش ارسال بسته های X.25 از طریق کانال های B وکانال های  DدرISDN مشخص میگردد.اصول حداقل وحداکثر اتحاد ISDNوX.25  براساس مشخصات X.31  معین میگردد .

مشخصات X.31 وارد مقوله امکانات شبیه سازی نرم افزاری ارتباط X.25 درشبکه ISDN می باشد .

در سوئیچینگ بسته ای  هر فایل ارسالی در صورت لزوم به بلوک های دیتای کوچک (اصطلاحا DATA-PACKET) تقسیم میگردد که به عنوان واحدهای دیتای کامل از فرستنده به گیرنده ارسال میگردند . کلیه عملیاتی که برای ارسال دیتا دریک شبکه با سوئیچینگ بسته ای لازم میباشد توسط دو

نوع پروتکل X.25  به نام :پروتکل DCEوDTE  قابل تشخیص می باشند .

این پروتوکل ترافیک دیتای بین یک تجهیزات ترمینال دیتا (DTE) وتجهیزات ارتباط دیتای (DCE) یک نود شبکه را تنظیم میکند .

5-      شبکه ISDN وارتباط خاص ATM :

تکنیک ATM به عنوان اساسی برای اتوبانهای دیتا در آینده عمدتا برای ارتباط باند پهن چند رسانه ای بکار میرود اتوبانهای دیتا میتوانند زمانی بطور موثر استفاده گردند که راه ورودی شبکه های باند باریک به اندازه کافی وجود داشته باشند .

ISDN بویژه برای اتوبانهای دیتای مبتنی بر ATM به عنوان شبکه دسترسی بسیار مناسب می باشد .

برای اینکه بتوان از ISDN به عنوان یک شبکه دسترسی به ATM استفاده نمود میبایستی در ترمینالهای ISDN ارتباط خاص ATM به صورت نرم افزاری شبیه سازی گردد ،چیزی که به عنوان شبیه سازی ATM درISDNمطرح میگردد.

همانطور که میدانیم ، این عمل توسط استفاده از عناصر کوپلینگ مربوطه بین شبکه ATM وISDN و بوسیله شبیه سازی ATM به عنوان شبیه سازی یک اینترفیس نرم افزار ATM (یک APIخاص ATM)  در یک کامپیوتر شخصی یا WS شبکه ISDN انجام می پذیرد .