Didehban Logo

NAT

این سرویس همواره برای ترجمه کردن یک سری از ip های داخلی به ip  بیرونی یعنی اینترنت میباشد . ما برای اینکه بتوانیم شبکه خود را با محیط اینترنت ارتباط دهیم و تمام رنج های داخی مان بتوانند به محیط اینترنت دسترسی داشته باشند از این سرویس بهره میگیریم . از این رو تمام شناسه یا همان آیپی کاربران به شناسه یا همان آیپی معتبر در اینترنت ترجمه میشود تا جواز حضور در محیط اینترنت را پیداکند .

NAT انواع مختلف همچون :

MASQURADE

SORCE NAT

DESTINATION NAT

Net map

و….