Didehban Logo

MANGLE

Mangle (connection mark &Mark packet) :

یکی از بهترین قسمت های زیر شاخه از firewall میکروتیک میباشد که در بستر شبکه های بزرگ نمود پیدا میکند .کاربرد این سرویس میکروتیک را میتوان در کنترل ترافیک فهمید وقتی که شبکه شما دارای رنج ها و IP GATEWAY  های متعددی باشد برای اینکه بتوانید هر سرویس شبکه را فقط بر روی بعضی از گیت وی ها هدایت کنید تا از ترافیک زیاد ولوود بالا بر روی یک پورت روتر جلوگیری بعمل بیاید .درواقع با نشاندار کردن بسته های ارسالی ترافیک شما دسته بندی میشود که این دسته بندی میتواند براساس پورت وپوروتوکل یا آیپی باشد و پس از دسته بندی قابلیت این را دارد که شما انتخاب کنید  از کدام گذرگاه عبور داده شود .

از این قابلیت میکروتیک هم  میتوان در مدیریت پهنای باندیاهمان (QUEUE TREE) و هم در تجمیع پهنای باند اینترنت استفاده نمود .