Didehban Logo

سرویس دهنده های اینترنت

با دسترس نبودن اینترنت پرسرعت ADSL  در تمام نقاط و نبودن بستر ارتباطی مناسب جهت انتقال اینترنت ، Wireless ISP  یک راه حل و راه کار بسیاز مناسب برای این مشکلات می باشد از این رو که نیاز به هیچ نوع بستر ارتباطی از جمله خط تلفن نمی باشد.