Didehban Logo

سیستم های اعلام حریق

حریق و تبعات آن به عنوان یکی از عوامل عمده خصارت ، همواره از نگرانی های بارز بشر به ویژه در ارتباط با اماکن مسکونی ، تجاری و صنعتی خویش بوده است .

در جامعه ی ما ، کسر قابل توجهی از افراد در مواجهه با بسیاری از حوادث و رخداد های غیر مترقبه بیمه کرده اند ، در حالی که تنها بخش کوچکی از آن ها پیش بینی امکانات پیش گیرانه به جای دریافت خسارت را در نظر می گیرند . این واقعیت در حالیست که بیمه و دریافت خسارت ، همیشه کامل ترین روش و تنها راه برای مواجهه با حریق نبوده و خسارت های جانی و مالی ناشی از این گونه حوادث ما را به سمت پیشگیری به عنوان اولین و الزامی ترین اقدام و در وهله ی بعد ، بیمه و دریافت خسارت به عنوان راه تکمیلی سوق می دهد .

در این میان ، بهره گیری از سیستم های مدرن ، دقیق و انعطاف پذیز که در شرایط متفاوت کاری حداقل امکان خطا را داشته باشد  تنها با انتخاب صحیح مجموعه سیستم و همچنین طراحی و نصب دقیق و مطابق استاندارد این تجهیزات میسر است.