Didehban Logo

روتینگ وسویچینگ

به جرات میتوان گفت هسته و زیربنای تمام شبکه ها با مسائل سویچینگ وروتینگ روبرو میشود .از این رو با طراحی پایه ای میتوان برای عبور پکتها درمسیر شبکه بهترین راه را با دسترسی های جداگانه تدوین نمود.

مسائل پیش رو در این بخش  vlan بندی وروتینگ بین آنهاست. که معمولا تجهیزات سیسکو ومیکروتیک در دستور کاربرای آن قرار گرفته است .

همیشه گام اول در طراحی اجزای اصلی شبکه نحوه پیکربندی سویچ ها وروتر ها میباشد .