Didehban Logo

بنادر

سیستم های مانیتورینگ و کنترل میزان بارگیری ها در بنادر تجاری و همچنین برنامه ریزی برای توصعه ی صادرات کشور مدیران IT  بنگاه های تجاری-اقتصادی را به این فکر می اندازد که بتوانند پوششی کامل از شبکه های داده ی خود داشته باشند که بستر سازی آن در همه ی ابعاد فیزیکی نیازمند پوشش دهی خطوط وایرلس می باشد .

در این راستا شرکت شبکه دیده بان رسانه در این زمینه توانمندی های مناسب را دارا می باشد .